Algemene voorwaarden (verhuur)

1. Wanneer deze voorwaarden van toepassing zijn.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SOUND PRODUCTIONS COMPANY, verder te noemen: “verhuurder”, gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij verhuurder partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen: “de wederpartij” zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de wederpartij in van haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk naar verwezen.


2. Huurperiode
Het gehuurde goed, verder te noemen: “producten” of “apparatuur”, wordt verhuurd voor een bepaalde periode dat vermeldt staat in de overeenkomst. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het pand van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat pand, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De huurperiode vangt ook aan als de koerier het apparaat heeft afgeleverd op het vooraf schriftelijk vastgelegde afleveradres.


3. Tarieven
De wederpartij wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De wederpartij dient de huurprijs per overboeking volledig vóór aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.


4. Annulering
Indien de wederpartij bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren producten en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag voor aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd.


5. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van een of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 1 maand. Verhuurder behoudt zich het recht voor om voor administratieve doeleinden een kopie van het legitimatie van huurder te maken.


6. Gebruik
De huurder zal de producten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is bij twijfel verplicht aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouw, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.


7. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen risico. Indien de producten per koerier worden verzonden wordt het risico gedragen door de afzender van de zending. Verhuurder is zodoende bevoegd de tijdens het transport ontstane schade te claimen bij huurder.


8. Gebruik
De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de producten in goede conditie worden geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de producten en erkent huurder dat de door hem gehuurde producten beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. De kosten van een eventueel benodigde revisie van de gehuurde producten zullen worden gedragen door verhuurder. Indien tijdens de huurperiode een beschadiging of gebrek aan de gehuurde producten ontstaat, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf beschadigingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde producten, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien beschadigingen of gebreken in of aan de gehuurde producten niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.


9. In gebreke zijn en schadevergoeding
De producten moeten door de huurder aan het pand van de verhuurder worden afgehaald of men komt overeen dat het afgeleverd gaat worden bij het leveringsadres zoals eerder schriftelijk overeengekomen. Indien de huurder niet op tijd is of niet op het juiste tijdstip bereikbaar is om de producten in ontvangst te nemen is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. De producten moeten door huurder aan het pand van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of de producten moeten door huurder uiterlijk op de datum waarop de huurovereenkomst eindigt, aangeboden worden aan de koerier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde producten teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de producten, door welke oorzaak dan ook, is de huurder daarvoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Als dan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij een niet tijdige terugbezorging/beschikbaar stelling bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50 % van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de producten is huurder de kosten van herstel van die beschadiging als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50 % van die huurprijs. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging/afhaling door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.


10. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de producten is verhuurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet na komt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen. De vervangingskosten van de producten zal door de huurder volledig moeten worden vergoed.


11. Verzekeringen
De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat het door hem gehuurde bij SOUND PRODUCTIONS COMPANY niet extra verzekerd is. De huurder dient er voor zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde producten tegen verlies, diefstal, molestschade en anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde producten gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.


12. Betaling
Betaling dient netto contant te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Iedere betaling van de huurder strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door verhuurder gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
In gevallen dat de huurder:
A. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
B. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
C. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
D. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn voldoen;
E. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft verhuurder door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomsten als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de huurder op grond van de door ons verrichte werkzaamheden terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het gehuurde terug te ( doen ) halen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn is verhuurder gerechtigd om de gehuurde goederen terug te (doen) halen.


13. Schade
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de producten is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet nabehoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde producten of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde producten.


14. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te alle tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.


15. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde producten aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. Een uitzondering hierop geldt indien de producten aan de vereniging verhuurd worden. In deze gevallen is het de vereniging toegestaan de instrumenten in bruikleen aan haar leden aan te bieden.


16. Buma/Stemra/Sena-rechten
Alle kosten met betrekking tot Buma, Stemra, Sena-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, in openbare dan wel besloten gelegenheden, geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde producten, zijn geheel voor rekening van huurders die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door Buma/Stemra/Sena.